Ez a weboldal sütiket használ a megfelelő működés érdekében.


Hírek

Itt találhatja Alap Község legfrissebb híreit.

BURSA HUNGARICA Pályázat

Alap Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

,,A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS felsőoktatási hallgatók számára a 2023/2024 tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan.

,,B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

  1. A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

  1. A pályázók köre

,,A” TÍPUS

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban a Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2023 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2024 őszén már nem áll fenn, úgy a 2024/2025. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2023/2024. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja venni – a vonatkozó jogszabályok biztosította keretek között –, úgy az ösztöndíj-pályázatot a következő évi pályázati fordulókban újra be kell nyújtania.

,,B” TÍPUS

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2024/2025. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2024/2025. tanévben ténylegesen megkezdik.

  1. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

 

Pályázó belépési pont

 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden fordulóban újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2023. november 3.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

a) A 2023/2024. tanév első félévéről a felsőoktatási intézmény által kibocsátott eredeti hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak hiteles másolatának benyújtása helyett a pályázó a pályázat benyújtásakor a megadott adatok rendelkezésre bocsátásával nyilatkozik a felsőoktatási intézménnyel kialakított hallgatói jogviszonya fennállásáról és annak tartalmáról.

/A pályázó hallgatói jogviszonyának fennállását és a pályázati dokumentációban foglalt kritériumoknak való megfelelőségét a pályázóval hallgatói jogviszonyban álló felsőoktatási intézmény az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 19., § (4) bekezdése szerint a kifizetés megkezdése előtt  ellenőrzi./


b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.

  1. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2023. december 5-ig.

  1. Értesítés a pályázati döntésről

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2023. december 6-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2024. január 17-ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

 
Szociális célú tűzifa
 
 
Tisztelt Lakosság!
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 12/2023. (VIII. 30.) számú önkormányzati rendeletében a következők szerint határozta meg a 2023. évi szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmek benyújtásának rendjét:
 
• A szociális célú tűzifa támogatás kérelemre nyújtható.
 
• A kérelmet Alap Község Önkormányzatánál rendszeresített eseti rendkívüli települési támogatás iránti kérelem nyomtatványon kell benyújtani az egy főre jutó jövedelem kiszámításához szükséges dokumentumokkal együtt.
 
• A kérelmet Alap Község Önkormányzatánál (7011, Alap, Dózsa György u. 31.) lehet benyújtani 2023. szeptember 30-ig.(❗️) A határidő elmulasztása jogvesztő!
 
• Tűzifa támogatásra jogosult az a kérelmező, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 230 %-át (65 550,- Ft-ot), egyedülálló esetén a 300 %-át (85.500,- Ft-ot).
 
• Támogatást egy háztartáson belül egy kérelmező kaphat.
 
• A kérelmek átvétele ügyében Kovácsné Pribék Erzsébet szociális ügyekért felelős munkatárs jár el az alábbi ügyfélfogadási rend szerint:
 
hétfőn: 8.00-12.00,
szerdán: 8.00-12.00 és 13.00-16.00,
pénteken: 8.00-12.00 óráig.
 
 
 
Tisztelettel,
Szalai János Milán
Polgármester
Alap Község Önkormányzata. Hostgator coupon