Ez a weboldal sütiket használ a megfelelő működés érdekében.


 

Védõnõi Szolgálat

Cím: Alap, Vörösmarty.2.
Tel.: 06-25-220-160
Hétfõ-Péntek 8-16

 

Alap I. és II. körzet Sabankóné Szabó Éva
Tanácsadás: Szerda 8-12
Mobil: 06-30-4825-986
e-mail: 

Terhes Vizsgálatok leírása (letöltés)
Szakértõi és rehabilitációs bizottságok címjegyzéke (letöltés)

A védõnõi tevékenység

a nõvédelem, ezen belül a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, életmód tanácsadás, az anyaságra való felkészülés segítése, valamint a lakossági célzott szûrõvizsgálatok szervezésében való részvétel; a várandós anyák gondozása a gyermekágyas idõszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban; a 0-6 éves korú gyermekek gondozása, ennek során a családlátogatás, védõnõi tanácsadás keretében folyamatos, célzott és szükséglet szerinti gondozás végzése, továbbá a harmonikus szülõ-gyermek kapcsolat kialakulásának, a gyermek nevelésének és a szocializációjának segítése, valamint a gyermek fejlõdéséhez igazodóan az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek nyújtása, az újszülöttek, a koraszülöttek, a kis súllyal születettek, valamint az egészségi és környezeti ok miatt veszélyeztetett csecsemõk és gyermekek pszichoszomatikus fejlõdésének fokozott figyelemmel kísérése és segítése, a szoptatás és az anyatejes táplálás fokozott figyelemmel kísérése, az anyatejjel való táplálás szorgalmazása különösen az elsõ 6 hónapban, az anya tanítása a szoptatás helyes technikájára, a tejelválasztás fokozásának és fenntartásának módjaira, a gyermek fejlõdését veszélyeztetõ tényezõ észlelésekor a háziorvos, illetve a gyermekjóléti szolgálat haladéktalan értesítése mellett a veszélyeztetett gyermek és családjának fokozott gondozásba vétele, a család felkészítése a beteg csecsemõ és gyermek, otthoni ápolására, a családok tájékoztatása az életkorhoz kötött védõoltások fontosságáról, a védõoltások szervezése, nyilvántartása, jelentése, az óvodába járó gyermekek gondozása, szûrése, higiénés ellenõrzésese, az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása; a gondozott családban elõforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség megelõzése, felismerése érdekében segítségnyújtás a helyes életvitelhez, a harmonikus, szeretõ családi környezet kialakításához, a gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos értesítése, illetve hatósági eljárás kezdeményezése a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által elõidézett súlyos veszélyeztetõ magatartása vagy egyéb súlyos veszélyeztetõ ok fennállása esetén, figyelemfelhívás a népegészségügyi szûrõvizsgálaton történõ megjelenés fontosságára, továbbá tájékoztatás az önkéntesen igénybe vehetõ ajánlott szûrõvizsgálatokról, az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában részvétel.

 

A védõnõ a gondozási feladatait önállóan végzi, ennek során kapcsolatot tart és együttmûködik:

az egészségügyi alapellátás és ezen belül kiemelten a háziorvosi ellátás, házi-gyermekorvosi ellátás továbbá a szakellátás, a közoktatás, a gyermekjóléti, a szociális és családsegítést végzõ intézmények illetékes szakembereivel.


 
A védõnõ kompetencia köre

A védõnõ mûködésének hatáskörét (kompetenciáját) azok a jogok, felhatalmazások alkotják, amelyek alapján a védõnõ - saját munkaterületén 

- döntésre jogosult. Kompetenciája csak az információnyújtásig, véleményezésig, javaslattételig terjed ki. A védõnõi gyakorlatban rendszeresen vég

A védõnõ feladatai az óvodában és az iskolában:zett családlátogatás lehetõséget nyújt a család környezetének megismerésére, ezáltal könnyebben felismerhetõk az egészségi állapotra ható pozitív és negatív tényezõk, melyek alapján a gondozás célját, módszereit meg lehet választani.
A védõnõi tanácsadás lehetõséget biztosít a család, a lakosság számára, hogy a védõnõ elérhetõ legyen. A gyermekvédelemben a védõnõi hálózat elsõdleges szerepe, mint jelzõ rendszer fogalmazódik meg.

Alapszûrések végzése:

testi fejlõdés (súly, hossz, mellkörfogat), pszichomotoros, mentális, szociális fejlõdés, érzékszervek mûködése (látásélesség, színlátás, hallás),
 mozgásszervek szûrése (lúdtalp, gerincelváltozások), golyvaszûrés, vérnyomásmérés. Továbbá: A gyermekek, tanulók személyi higiénéjének (tetvesség szûrése) ellen
õrzése, testi, szellemi fejlõdésük ellenõrzése, regisztrálása, elsõsegélynyújtás Az orvosi vizsgálatok elõkészítése A védõoltásokkal kapcsolatos szervezési, elõkészítési fel
adatok elvégzése. A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdõk életvitelének segítése. Részvétel az egészségtan oktatásában (elsõsorban az alábbi témákban: az egészséggel kapcsolatos alapi
smeretek oktatása, személyi higiéné, egészséges életmód, betegápolás, elsõsegélynyújtás, családtervezés, fogamzásgátlás, szülõi szerep, csecsemõgondozás, szenvedélybetegségek megelõzése) Testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, az étkeztetés higiénés ellenõrzésében való részvétel. Kapcsolattartás a szülõkkel (szülõi értekezlet, családlátogatás). Pályaválasztás segítése Az elvégzett feladatok dokumentáció
jának vezetése (egészségügyi törzslapok, ambuláns napló, védõoltások, szakorvosi beutalások, veszélyeztetettek nyilvántartása stb.)

A védõnõi tevékenység szakmai felügyeletét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes vezetõ védõnõje látja el.

 

 

Alap Község Önkormányzata.